Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
SP Tymowa » StatutSTATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYMOWEJ Rozdział I NAZWA I TYP SZKOŁY §1 1. Szkoła nosi nazwę: "Szkoła Podstawowa w Tymowej. 2. Szkoła Podstawowa w Tymowej zwana dalej szkołą ma siedzibę w Tymowej nr 71. 3. Imię szkole nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 4. Zmianę lub usunięcie imienia szkoły dokonuje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. §2 1. Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. Rozdział II INNE INFORMACJE O SZKOLE §3 1. Szkoła jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Ścinawa. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 3. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i przebiega w dwóch etapach. 4. Szkoła działa w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach. 5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. Rozdział III CELE I ZADANIA SZKOŁY §4 1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 1.1. Głównymi celami szkoły jest: 1)prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 2)zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 3)dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 4)przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 5)realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. 1.2.  Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 1)przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 2)zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3)kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 4)przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 5)kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 6)przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie. 1.3.  Do zadań Szkoły należy: 1)zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 2)zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 3)kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 4)realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 5)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 6)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 7)organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 8)dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 9)wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 10)organizacja kształcenia , wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 11)wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 12)umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 13)zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 14)sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 15)skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów; 16)przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe 17)zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; ( ?) 18)upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 19)stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 20)przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 21)kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 22)rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 23)zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej  ( internatu); 24)zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 25)współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 26)kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich , jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 27)kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 28)upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 29)zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 30)stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 31)prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów; 32)ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 33)egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 34)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 35)kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 2. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach edukacyjnych (lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i działalności pozaszkolnej). §5 1. Cele i zadania szkoły realizowane są w oparciu: a) przepisy prawa b) program wychowawczy c) program profilaktyki 2. Program wychowawczy i program profilaktyki realizuje się poprzez: a) zapewnienie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, b) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów, c) umożliwienie wyrównania i likwidowania opóźnień rozwoju psychologicznego uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych, d) organizację  zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły, e) zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym, umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów, toków nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. Szczegółowe zasady i tryby zezwoleń określają odrębne przepisy, f) budowanie poczucia własnej wartości dziecka, g) kształtowanie postawy akceptacji odmienności innego człowieka, h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego, i) kształtowanie umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność, j) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, k) kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów z innymi, l) budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju, m) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci, n) kształtowanie odpowiedniej postawy wobec podjętych i powierzonych zadań, o) organizowanie współpracy z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy (policja, kurator sądowy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek zdrowia) 2. Zasady tworzenia i organizacji zajęć (klas) wymienionych w punkcie c i d regulują odrębne przepisy. §6 1. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności podczas: a) zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, b) zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, c) przerw międzylekcyjnych (nauczyciele dyżurujący). 2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza nad: a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzenia narządów: - słuchu, wzroku i ruchu, b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (zapomóg losowych), bezpłatne lub częściowo odpłatne posiłki, pomoc psychologiczno­-pedagogiczna we współpracy z Poradnią  Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubinie. 3. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej pełni nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe. 4. Opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 5. Nauczyciel świetlicy pełni opiekę nad dziećmi odjeżdżającymi autobusem szkolnym do momentu wejścia dzieci - uczniów do autobusu. 6. W trakcie przewozu do szkoły oraz ze szkoły osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających jest osoba upoważniona przez organ prowadzący. 7. W przypadku niesumiennego wykonywania zadań przez osobę sprawującą opiekę nad uczniami podczas dowożenia, dyrektor szkoły wnioskuje do organu prowadzącego o zmianę opiekuna. 8. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę. §7 1. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą". 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia. 3. Na wniosek klasowej rady rodziców poparty 2/3 głosów ogółu rodziców klasy dyrektor ma prawo rozważyć możliwość doboru lub zmiany wychowawcy. 4. Wychowawcy i nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne mają obowiązek realizować zadania zapisane w Programie Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktycznym. 5. Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Rozdział IV ORGANY SZKOŁY §8 1.Organami szkoły są: 1)Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Tymowej, 2)Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Tymowej, 3)Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tymowej, 4)Samorząd Uczniowski. 2.Każdy z wymienionych organów w pkt 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 3.Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 4.Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. §9 DYREKTOR 1.1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w  szczególności: 1)kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; 2)przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 4)powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 5)sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 6)przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 7)przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 8)dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 9)podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego; 10)współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U; 11)stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 12)udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 13)odracza obowiązek nauki; 14)organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V  statutu  szkoły; 15)zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach; 16)dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział; 17)w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  § 46 statutu szkoły; 18)zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają; 19)kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 20)dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną ( nie potrzeba opinii Rady Rodziców!); 21)wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 22)powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,; 23)zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, w oparciu o odrębne przepisy; 24)udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w &32 pkt 3 statutu szkoły; 25)występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami); 26)inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 27)opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć czterech godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; 28) stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom; 29) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 30) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w statutu; 31)na udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; 32)wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 33)powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w  & statutu szkoły; 34)ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 35)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich. 1.2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki szkoły; 5) organizuje świetlicę szkolną , w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami dojeżdżającymi lub jest zmuszona pozostać dłużej w szkole z powodów organizacji pracy rodziców; 6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; 9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 10) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 12) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, (przeglądy nie muszą być po 2- tygodniowej przerwie); 13) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 14) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 16) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 1.3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 2) dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; 6) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący; 11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 12)określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania; 14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 1.4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 1)tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 2) powołuje Komisję Stypendialną; 3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 4) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 5) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;” 6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 2. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 3. Organami opiniodawczymi szkoły są: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców. § 10 RADA PEDAGOGICZNA 1.Organem kolegialnym szkoły jest Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 2.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Prowadzi on i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem pracy rady. 3.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza. 4.Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych. 5. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. 6.Zebrania mogą być organizowane: a)z inicjatywy przewodniczącego b)na wniosek organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny c)z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej d)na wniosek Rady Rodziców. 7.O terminie zebrania rady pedagogicznej przewodniczący powiadamia jej członków 3 dni przed terminem posiedzenia i podaje porządek zebrania. 8.Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje. 9.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 1)zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 2)podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 3)podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy; 4)ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 5)zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 6)uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 7)oddelegowuje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisku dyrektora szkoły; 8)wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 9)wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych dla ucznia od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najniższej; 10)umożliwia promowanie jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych zajęć edukacyjnych; 11)ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również : ñjego przystosowanie dydaktyczne i językowe do możliwości uczniów, ñwysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat; 12)w uzasadnionych przypadkach może dokonać, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 10. Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły oraz przygotowuje i uchwala zmiany do statutu. 11.Rada pedagogiczna opiniuje: a)organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych b)propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych c)projekt planu finansowego szkoły d)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień e)indywidualny program lub tok nauki f)powierzanie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący g)wyraża opinię o pracy dyrektora w związku z oceną jego pracy h)szkolny zestaw programów nauczania i)opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; j)opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych k)organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; l)wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; m)opiniuje tygodniowy plan lekcji. 12.Rada Pedagogiczna ponadto: a)może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska; b)może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły i jej dyrektora; c)ma prawo do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio ustalonej oceny; d)uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; e)głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; f)ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego; g)uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; h)wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; i)wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; j)zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 13.Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. 14.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 15.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 16.Protokół zebrania rady pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i protokolant. 17.Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokółów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną. 18.Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. § 11 RADA RODZICÓW 1.W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 1.1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 1.2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 2.W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3.W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust.2, oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły 3)zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 4.1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 5.Rady mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 7.Do kompetencji rady rodziców należą: 1)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: a)Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b)Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, c)Regulaminu swojej działalności (2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku, gdy nadzór poleca taki opracować; (3)opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; (4)opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (5)opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; (6)opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; (7)opiniuje formy realizacji 1 godziny wychowania fizycznego; (8)opiniuje wniosku o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; (9)wydaje opinię na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; (10)opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; (11)opiniuje tygodniowey plan lekcji; (12)opiniuje kandydatów na pedagogiczne stanowiska kierownicze. 7.1 Programy, o których mowa w § 11 pkt 7, podpunkcie 1), Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 7.2 Rada Rodziców może: 1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienie z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia Programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 10.Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w punkcie 4. 11.Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju. Samorząd Uczniowski § 12 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest on jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 2. Zasady wyboru do samorządu oraz jego zasady działania określa regulamin samorządu uczniowskiego, który uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym, regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 3. Samorządem uczniowskim opiekuje się nauczyciel wybrany przez ogół uczniów. 4. Samorząd uczniowski ustala roczny plan pracy. 5. Samorząd uczniowski za pośrednictwem swoich organów może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak: a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, g) prawo do wyboru Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia ( z zastrzeżeniem, iż rzecznikiem może zostać wyłącznie nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tymowej). 6. Samorząd Uczniowski wyraża opinię na temat programu profilaktyki. Rozdział V ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY § 13 1. Zapewnia się każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły. 1.1 W celu realizacji zadań statutowych organy szkoły współpracują ze sobą. 2. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na drodze mediacji i negocjacji wewnątrz szkoły. 2a W sprawach spornych, będących w zakresie działalności Samorządu Uczniowskiego ustala się, co następuje: a) Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy. b) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który wraz z przedstawicielem samorządu i Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia rozstrzyga sporne kwestie. Sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte, są kierowane do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 3. Zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych oraz planowanych działaniach i decyzjach. 4. Dokumentacja prawa wewnątrzszkolnego znajduje się w sekretariacie i jest przedstawiana do wglądu w godzinach urzędowania przez pracownika szkoły. 5. Informacja o dzieciach, rodzice (prawni opiekunowie) zasięgają podczas zebrań wychowawców z rodzicami, przerw międzylekcyjnych, o ile nauczyciel nie pełni w tym czasie dyżuru. 6. Zebrania z rodzicami odbywają się cztery razy w roku począwszy od miesiąca września. 7. Dokładne informacje o terminie zebrań z rodzicami są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem uczniów trzy dni przed planowanym spotkaniem. 8. Informacje dotyczące ogółu uczniów są przekazywane na zebraniach plenarnych poprzedzających zebranie wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami). Rozdział VI STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE §14 1. Za zgodą organu prowadzącego może być utworzone dodatkowe stanowisko kierownicze. Rozdział VII ORGANIZACJA SZKOŁY § 15 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. § 16 1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 25 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wyniukają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN. 3.W arkuszu organizacji Szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. § 17 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem ucznia. § 18 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. § 19 1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym i blokowym. 1.1 Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program i tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje na drodze administracyjnej, 1.2 Warunki i tryb udzielania zezwolenia, o którym mowa w § 19 ust.1.1 oraz organizacja indywidualnego programu lub toku nauki normuje § ...... 2.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 3.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 4.Do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z : 1)pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 2)biblioteki, 3)świetlicy, 4)gabinetu pomocy przedmedycznej, 5)sali gimnastycznej, 6)stołówki szkolnej. 5.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. § 20 1.Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa mogą odbywać się w grupach z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę, jej możliwości lokalnych i bazowych oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 2.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem pkt. 3. 2.1.Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych(chemia, przyroda) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej. 3.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. 4.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyklasowych. 5.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 26 uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 3,4 może być dokonany za zgodą organu prowadzącego szkołę. 6.Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI szkoły podstawowej mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. § 21 1.Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowe ­lekcyjnym w grupach klasowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 1.1. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora zajęć. 1.2. Zadaniem koordynatora jest w szczególności: 1)opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w  warunkach organizacyjnych Szkoły; 2)bieżąca kontrola realizacji zajęć; 3)prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć; 4)współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 5)kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych 1.3. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki 2.Zajęcia o, o których mowa w ust. 1 są organizowane, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. 3.W szkole tworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. 4.Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 5.Wychowanie przedszkolne sześciolatków jest obowiązkowe a czas trwania nauki w oddziale przedszkolnym wynosi 1 rok szkolny. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE § 22 Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z   poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Rozdział VIII ŚWIETLICA § 23 1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 2. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 3. Godziny i formy pracy w świetlicy określa dyrektor szkoły. 4. Zadaniem nauczyciela podczas zajęć świetlicowych jest: a) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, b) pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, c) omawianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, bezpiecznym zachowaniem podczas zabaw na lodzie i podczas prac polowych, d) wdrażanie do dbałości o najbliższe otoczenie, e) organizowanie gier, zabaw, konkursów oraz uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem imprez. Rozdział IX BIBLIOTEKA SZKOLNA §24 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Biblioteka: -służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji a także rodziców, -prowadzi działalność niezbędną w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej, -umożliwia prowadzenie pracy twórczej, stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego. 3. Dla osiągnięcia swych celów biblioteka: a) gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, b) prowadzi działalność popularyzatorską, dydaktyczną i wychowawczo­-opiekuńczą c) prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, d) gromadzi lektury szkolne, książki z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje dotyczące regionu i zbiory specjalne. 4. Prawo i obowiązki czytelnika określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 5. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu pracy szkoły. 6. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki pełni dyrektor szkoły. 7. Zadania bibliotekarza: a) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji, b) organizowanie imprez propagujących czytelnictwo, rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, c) aktywizowanie czytelnictwa, d) dbałość o stan księgozbioru, e) realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej. Rozdział X NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY §25 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy. §26 1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 1.1 Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia lub znajdujące się w nim wyposażenie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, przerywa zajęcia i wyprowadza uczniów z zagrożonego miejsca. 1.2 Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 1.3 W swej pracy nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: a)     dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę, b)    kształtowanie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów, c)     systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie, zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki, d)    informowanie rodziców, wychowawcy klasy, dyrekcji a także rady pedagogicznej  o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, e)     zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów przez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład i wartościowe, naukowe i moralne oddziaływanie wychowawcze, f)      obiektywizm i bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, g)     dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt, h)     samokształcenie i doskonalenie zawodowe, i)       znajomość prawa wewnątrzszkolnego, j)       wykonywanie czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, m.in. uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowo-problemowych, k)     współpraca z nauczycielami przy tworzeniu szkolnego zestawu programu nauczania, l)       dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, m)  prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; n)     kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; o)    dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; p)    tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; q)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia; r)      prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; s)     wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s pomocy Psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; t)       aktywny udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy; u)     dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; v)     uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 3. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania. 4. Wybrany lub opracowany program nauczania nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej. 5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 6. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 1 i 2. 7. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w  ust. 5 pkt 2) lit.  a) i b) w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. §27 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 2. W szkole funkcjonuje zespół wychowawczy i dydaktyczny. 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 4. Zadaniem zespołów nauczycielskich jest: a) opracowywanie narzędzi badawczych, b) opracowywanie programu poprawy efektywności nauczania, c) opracowywanie projektów szkolnych, programów szkolnych, d) monitorowanie i ewaluacja realizowanych zadań, programów, projektów, e) analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych, f) tworzenie wewnątrzszkolnych sprawdzianów międzyprzedmiotowych, g) rozwiązywanie problemów utrudniających maksymalny rozwój uczniów. §28 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami poprzez: a)     organizowanie i realizowanie procesu wychowania w zespole, b)    współdziałanie z nauczycielami przedmiotów, uczniami i rodzicami, c)     ustalenie ocen z zachowania swoich wychowanków, d)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dokumentacja wychowawcy klasowego), e)     bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań, f)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, g)     wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; h)     udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 1.1) Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; b)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy dyrektora, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli-doradców metodycznych i nauczycieli opiekunów. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA § 29 1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubinie. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna służy: a) diagnozowaniu środowiska ucznia, b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania, c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno­-pedagogicznej, f) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki i wspierania nauczycieli w tym zakresie, g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, nauczycieli i rodziców, h) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, i) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, j) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, k) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, l) podejmowaniu działań mediacyjnych, interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, ł) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce. 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek: a) ucznia, b) rodziców, c) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem, d) pedagoga e) psychologa f) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych terapeutycznych, c) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, d) porad dla uczniów, e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, f) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, g) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia, h) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, i) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 5.1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych                           i edukacyjnych uczniów, wynikających z : a)wybitnych uzdolnień; b)niepełnosprawności; c)niedostosowania społecznego; d)zagrożenia niedostosowaniem społecznym; e)specyficznych trudności w uczeniu się ; f)zaburzeń komunikacji językowej; g)choroby przewlekłej; h)zaburzeń psychicznych; i)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; j)rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; k)zaniedbań środowiskowych; l)trudności adaptacyjnych; m)odmienności kulturowej. 5. 2. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. 5.3. a) Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. b) W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym mowa w  pkt 13.1.1) statutu szkoły. c) W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. d) Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w  § 91  statutu szkoły. e) Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 5.4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 5.5. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1)     dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 2)     dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia; 3)     przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 4)     umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych; 5)     różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 5.6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjelistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, 4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 5.7. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnosciach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 6. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi, wymaga zgody rodziców. 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienie w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 8. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. 9. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. 10. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 6 decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 10.1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 11. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganie zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspieranie ich rozwoju. 12. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 13. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców prowadzą w zależności od potrzeb pedagog, psycholog oraz nauczyciel posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 13.1.1) W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d.s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla poziomów kształcenia. 2) Do zadań Zespołu należy w szczególności: (1)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , w tym: a)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; b)rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; c)rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. (2)określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania; (3)dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; (4)opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (5)opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w § 22 statutu szkoły; (6)podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych; (7)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; (8)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; (9)wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; (10) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z               zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3) W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca. 4) Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły. 5) W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 6) Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła. 13.2. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach: 1)„z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej; 2)na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy; 3)na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów). 13.3. 1) W przypadkach, o których mowa w pkt 13.2. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwana dalej „ Kartą ”. 2) Karta zawiera: (1)imię ( imiona) i nazwisko ucznia; (2)nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza; (3)podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym: a)diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, b)informacje o stanie zdrowia ucznia lub c)rozpoznanie dokonane przez Zespół; (4)obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia; (5)zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane; (6)podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu; (7)podpis dyrektora szkoły. 3) Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół, o którym mowa w pkt 13.1.1) statutu szkoły, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz zgłasza propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie. 4) Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczani, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 5) W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców. 13.4. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego. 13.5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Lubinie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 13.6. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2)odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3)realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 4)zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 5)integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 13.7.1) Uczniom (dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu), którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem (indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).. 2) Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 3) Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. (przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć). 4) W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 5) Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 6) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: (1)z oddziałem szkolnym, albo; (2)indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły (w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia        znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły). 7) W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 8) Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego), dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 9) Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 10) Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły. 13.7.2 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole  organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 13.7.3 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendażowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 13.7.4 Szkoła zapewnia: 1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2)odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3)zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych szkołach, placówkach, przedszkolach; 4)inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne; 5)przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 13.7.5 Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zwany dalej „programem”. 13.7.6 Program określa: 1)zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych; 2)rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym przypadku: a)ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, b)ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, c)ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań charakterze socjoterapeutycznym; 3)formy i metody pracy z uczniem; 4)formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 5)działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 13 pkt 7.7, zgodnie z przepisami, o których mowa w  ust.13 pkt 7.4 podpunkt 4); 6)zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowaw ust.13 punkt 7.4 podpunkt 4); 7)zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa ust.13 pkt 7.4 podpunkty 1) i 5). 13.7.7 Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa  w przepisach wymienionych w ust. 13 punkt 7.4 podpunkt 3), po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostalo wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 13.7.8 Zespół, o którym mowa w ust. 13 pkt 7.7, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, dokonaną zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 13 pkt 7.4 podpunkt 3), oraz w miarę potrzeb modyfikacji programu. 13.7.9 W  szkole, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 13. 7.10 Uczniów zdolnych otacza się opieką. W szczególności: a)     umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; b)    organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad; c)     organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności; d)    kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim; e)     dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia; f)      indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 13. 7.11 Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 13.7.9, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 13.8. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 1)udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialne uczniom szkoły podstawowej w Tymowej; 2)występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji. 13.9. 1)Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego          grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2)Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 3)W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 13.10. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Rozdział XI UCZNIOWIE SZKOŁY § 30 1. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole i jej zakończenia regulują przepisy dotyczące obowiązku szkolnego. 1a. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 1b. Przez nie spełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 1.1 Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki. 1.2 Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 1.3 W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. l.4 Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) c)dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przeniesiony do innej szkoły, o przeniesienie wnioskuje do kuratora oświaty dyrektor szkoły. Uczeń może być przeniesiony, gdy: a) pił alkohol na terenie szkoły, c) zmuszał do zażywania środków odurzających innych uczniów, d) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, e) dopuścił się kradzieży. 4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Uczeń ma prawo do: a) poszanowania godności osobistej i nietykalności, b) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno­-wychowawczym, c) zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości, d) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, e) znajomości celu lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu lekcji, f) uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, g) znajomości Statutu Szkoły i Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Szkoły, h) znajomości programu nauczania na dany rok nauki dla swojej klasy, i) posiadania pełnej wiedzy dotyczącej systemu oceniania, j) znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania, k) pozyskiwania z różnych źródeł informacji wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, ł) zgłaszania dyrektorowi szkoły, nauczycielom, rzecznikowi praw ucznia uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich problemów ucznia; ma też prawo do otrzymania informacji o sposobie ich załatwienia, m) zgłaszania nauczycielom problemów budzących szczególne zainteresowanie lub obawy, n) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości określonych w opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, p) uzyskiwania dodatkowej pomocy w nauce w przypadku napotkania trudności w opracowaniu materiału (uczestniczenia w zajęciach przedmiotowych zespołów wyrównawczych, nauczania indywidualnego), r) swobody przekonań religijnych, s) rozwijania postawy tolerancji, t) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły w konkursach, u) działania w samorządzie uczniowskim, v) korzystania z pomocy materialnej, w) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, x) nie noszenia jednolitego stroju szkolnego ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, świąt państwowych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, sprawdzianu klasy VI, wycieczek i imprez szkolnych. 6. Uczeń ma obowiązek: a) godnie reprezentować szkołę, b) jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki, c) przestrzegać zasad współżycia społecznego, d) dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej, e) szanować mienie szkolne i ponosić odpowiedzialność za dokonane zniszczenia, f) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, g) dostarczyć wychowawcy klasy w ciągu siedmiu dni od nieobecności w szkole pisemne usprawiedliwienie od rodziców (prawnych opiekunów), h) przynosić do szkoły wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, i) przychodzić punktualnie na zajęcia, j) starannie wykonywać polecenia nauczyciela, k) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. 6.1 W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. 6.2 Naruszenie przez ucznia zakazu wymienionego w ust. 6.1 powoduje zabranie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego do depozytu. Aparat lub inne urządzenie elektroniczne odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. 6.3 W przypadku potrzeby pilnego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń może skorzystać z telefonu zainstalowanego w sekretariacie szkoły. 7. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody za: a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, b) pracę społeczną na rzecz szkoły, c) godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę, d) wzorową postawę obywatelską i odwagę, e) 100 % frekwencję na zajęciach lekcyjnych. 8. Rodzaje nagród: .:. pochwała wychowawcy klasy, .:. pochwała dyrektora szkoły, .:. nagrody książkowe, .:. inne nagrody książkowe, .:. świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VI, nagroda pieniężna za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. a) świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, b) stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. c) stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i przynajmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium, d) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń klas IV-VI nauki. 9. Za złe zachowanie i niewypełnienie obowiązków, uczeń może zostać ukarany: - upomnieniem wychowawcy klasy, - upomnieniem dyrektora szkoły, - naganą dyrektora szkoły. 10. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego. 11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie kary w terminie 3 dni, od powiadomienia. 12. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, rady rodziców i na jej podstawie wydaje decyzję w terminie 7 dni od złożenia wniosku o odwołanie. 13. Uczniom zapewnia się bezpieczne warunki pobytu w szkole, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 13.1 Prace remontowe, naprawcze instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach uczniów. 13.2 Na terenie szkoły zapewnia się: - właściwe oświetlenie, - równą nawierzchnię dróg, przejść, boisk, - instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 13.3 Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa się odpowiednimi pokrywami. 13.4 Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. 13.5 W razie opadów śniegu przejścia na teren szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem. 13.6 Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. 13.7 W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 13.8 Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 13.9 Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 13.10 Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 13.11 Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne nauczyciel dyżurujący umożliwia uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 13.12 Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwanie się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie. 13.13 Pokój nauczycielski oraz kuchnię wyposaża się w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 13.14 Bramki i kosze do gry są mocowane na stałe. 13.15 W sali gimnastycznej i na boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 14. Uczniowie klasy I-VI podczas przerw są objęci opieką nauczyciela dyżurującego. 15. Po skończonych lekcjach dla uczniów dojeżdżających organizuje się zajęcia wychowawczo- opiekuńcze. 16. Przebywanie osób postronnych w szkole jest odnotowane przez pracowników w zeszycie wizyt. 17. Podczas popołudniowych imprez szkolnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 18. O wypadku na terenie szkoły nauczyciel dyżurujący, nauczyciel przedmiotu powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły i pracownika BHP. 19. Usterki sprzętu szkolnego są zgłaszane dyrektorowi przez opiekuna pracowni, pracowników obsługi i odnotowane w zeszycie konserwatora. 20. W szkole realizuje się program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i specyfiki środowiska. 21. Zasady postępowania interwencyjnego w stosunku do uczniów zagrożonych uzależnieniem: a) w stosunku do ucznia, który używa alkoholu lub innych środków odurzających, przejawia zachowanie świadczące o naruszeniu zasad współżycia społecznego, popełnia czyn zabroniony, systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego, nauczyciel podejmuje następujące działania: 1) wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły, 2) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców bezwzględnie do szczegółowego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji i może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym, 3) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o demoralizacji ich dziecka dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 4) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. b) w stosunku do ucznia- sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa należy: 1) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 2) ustalić okoliczności czynu i ewentualnych środków zaradczych, 3) przekazać sprawcę ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły pod opiekę, 4) powiadomić rodziców ucznia- sprawcy, 5) niezwłocznie powiadomić policję, 6) zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa. c) w stosunku do ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego należy: 1) udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), 2) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i rodziców ucznia, 3) niezwłocznie wezwać rodziców ucznia i policję. 22. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł, b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 23. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzące dane zajęcia. 24. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, z rozkładu zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może: a) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo. b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole albo c) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole. 25. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły . 26. O przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły. 27. Szkoła może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę w następujących formach: a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, c) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 28. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 29. Udział uczniów w wycieczkach z wyjątkiem przedmiotowych odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów), wyrażonej na piśmie. 30. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, a także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: a) ukończyła kurs wycieczek szkolnych, b) jest instruktorem harcerskim. 31. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: a) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, b) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, d) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, e) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki lub imprezy, f) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, g) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, h) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, i) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, j) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. 32. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba. 33. Opiekun w szczególności: a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, e) sprawuje stały nadzór nad uczącymi się pływać, f) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 34. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 35. Liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna na wycieczkach poza miejscowością, w której leży szkoła wynosi 15, na wycieczkach górskich – 10. 36. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 37. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, kierownik jej uczestników zaznajamia z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. 38. Nauka pływania może odbywać się w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych. 39. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. 40. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie ratunkowe. Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia. 41. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców (prawnych opiekunów). Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną. 42. Każde podanie uczniowi leków w szkole powinno się odbywać na piśmienne życzenie rodziców i po przedstawieniu przez nich zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę i częstotliwość podawania i okres leczenia. 43. W szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach). 44. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła wzywa karetkę pogotowia. Uczeń zostaje powierzony opiece lekarskiej, towarzyszy mu do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel lub dyrektor szkoły. 44.1 W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia  szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły. 44.2 Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe(w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 44.3 O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 45. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz). 46. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 47. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 48. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 49. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich. 50. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły. Rozdział XII OCENIANIE UCZNIÓW §31 1. Zasady systemu oceniania ujmują ocenianie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, polegające na rozpoznaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i  programów nauczania oraz formułowania oceny, a także na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia i norm etycznych. 2.Klasyfikację  śródroczną i roczną ucznia przeprowadza się raz w roku szkolnym zgodnie z ustaloną w statucie skalą ocen. a)semestr I obejmuje miesiące od września do końca stycznia, semestr II obejmuje miesiące od lutego do końca roku szkolnego. §32 1.Ocenianie wewnątrzszkolne (klasyfikowanie śródroczne i roczne ) ma na celu: a)poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, b)pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju postępów w nauce i zachowaniu, c)motywowanie ucznia do dobrej pracy, postępów w nauce i zachowaniu, d)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o  specjalnych uzdolnieniach ucznia, e)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 1.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia; 2)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole; 3)ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 35; 4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 5)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6)ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce. 1.2. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 1.3. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy lub w Dzienniku Nauczyciela w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu. 1.4. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są obowiązani przepisywać oceny bieżące do Dziennika Klasy raz na dwa miesiące, a oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 1.5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. 2.Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik. 3.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”. 5.Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 3 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji. 6.Nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,w tym publicznej poradni specjalistycznej,  a także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. § 33 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi . 2. Ocenianie bieżące polega na prowadzeniu kart obserwacji ucznia zawartych w dzienniku klasowym . Nauczyciel każdej klasy dokonuje zapisów w dzienniku używając umownych symboli: a, b, c, A, B, C. Na tej podstawie konstruuje się ocenę opisową. 3. Kompetencje ucznia określane są w trzech kategoriach: a - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, b - umie częściowo poprawnie stosować wiadomości, opanował wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, c - nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. 4. W ocenie bieżącej na zajęciach stosowane są pochwały w formie ustnej lub pisemnej - " Wspaniale" ", Bardzo dobrze" ", Postaraj się", " Pomyśl", Pracuj więcej". 5. Do oceny prac pisemnych nauczyciel może używać stemple słowno ­-obrazkowe: wspaniale, ładnie, postaraj się, pomyśl, pracuj więcej. 6. Oceny bieżące w klasie III w drugim semestrze mogą być ocenami cyfrowymi według skali obowiązującej w klasach IV - VI . 7. Ocena z religii wystawiana jest według skali obowiązującej w klasach IV-VI. 8. W zapisie ocen z zachowania używa się symboli : A - znakomicie - uczeń zawsze potrafi współdziałać w grupie ( chętnie pomaga innym, wykazuje własną inicjatywę w pracy), dba o zdrowie i bezpieczeństwo. Potrafi zachowywać się kulturalnie w każdej sytuacji Wykazuje aktywność na rzecz klasy, szkoły ( udział w apelach, konkursach, pracach społecznych. B- zadowalająco - zazwyczaj współdziała w grupie ( podporządkowuje się poleceniom). Dba o kulturę osobistą, bezpieczeństwo i zdrowie. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły . C- niezadowalająco - nie potrafi współdziałać w grupie ( nie podporządkowuje się poleceniom), często okazuje swoje negatywne emocje. Nie dba o kulturę osobistą, bezpieczeństwo i zdrowie. Niechętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. 9. Oceny bieżące przekazywane są rodzicom ( prawnym opiekunom) w czasie rozmów indywidualnych i w czasie zebrań ogólnych w formie ustnej lub pisemnej. 10. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego. § 34 WYMAGANIA EDUKACYJNE 1. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się wg skali: 1) stopień celujący 6 2) stopień bardzo dobry     5 3) stopień dobry                 4 4)  stopień dostateczny       3 5)stopień dopuszczający    2 6) stopień niedostateczny  1 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 1.1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki etapu edukacyjnego i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 1.2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w punkcie1.1. do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 3. Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. 3.1 Wymagania konieczne na stopień dopuszczający (2) obejmują następujące elementy treści nauczania: a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych), b) potrzebne w życiu, c) wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych. 3.2 Wymagania podstawowe na stopień dostateczny (3) obejmują elementy treści nauczania: a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych), b) łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, c) o niewielkim stopniu, więc przystępne, d) często powtarzające się w programie, e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, f) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. 3.3 Wymagania rozszerzające na stopień dobry (4) obejmują elementy treści: a) istotne w strukturze przedmiotu, b) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danych zajęć edukacyjnych, c)użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności, d) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika. 3.4 Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry (5) obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści: a) złożone, trudne do opanowania, b) wymagające korzystania z różnych źródeł, c) umożliwiające rozwiązywanie problemów, d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, e) pełne opanowanie programu. 3. 3.5 Wymagania wykraczające na stopień celujący (6) obejmują treści: a) znacznie wykraczające poza program nauczania, b) wynikające z indywidualnych zainteresowań zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. §35 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 1) wzorowe 2) bardzo dobre 3) dobre 4) poprawne 5) nieodpowiednie 6) naganne z zastrzeżeniem ust.9 1.1 Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust.9 2. Nauczyciele ustalają kryteria ocen zachowania. 2.1. System oceniania zachowania jest oparty o ocenianie punktowe: Kryteria oceny z zachowania (ocenianie punktowe) 1)Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 40 punktów. 2)Uczeń może otrzymać punkty dodatkowe za zachowanie pozytywne i punkty ujemne za zachowanie negatywne. 3)Raz w miesiącu nauczyciele w czasie spotkania skonsultują przydzielenie punktów dla poszczególnych uczniów.
Lp Podzaj zachowania pozytywnego Waga / ilość punktów Częstotliwość przyznawania punktów
A. FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZA NIM
1. Przygotowanie imprezy szkolnej, apelu, przedstwaienia, wiersza, dekoracji itp. 2-10 każdorazowo
2. Udział w konkursie, projekcie itp. 5(sz) 10(g.,p.,o.,m) każdorazowo
3. Uzyskanie wyróżnienia w konkursie 5(sz) 10(g) 15(p) 20(o) każdorazowo
4. Uzyskanie nagrody w konkursach, zawodach 1m – 5 (sz.) 10(g.,p.,o.) 2m –4(sz.) 9(g., p.,o.) 3m – 3(sz.) 8(g.,p.,o.) 4m – 2(sz.) 7 (g.,p.,o.) 5m – 1(sz.) 6(g.,p.,o.) każdorazowo
5. Przygotowanie imprez środowiskowych / świetlice wiejskie itp. 10 każdorazowo
6. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, delegacje uczniowskie itp. 5 każdorazowo
7. Czynne pełnienie funkcji społecznych (klasa, szkoła, inne) 10 koniec semestru /2x/
8. 100% frekfencja w ciągu jednego semestru 2 raz w miesiącu
9. Prace gospodarczo-porządkowe w szkole, klasie 3 każdorazowo
10. Aktywność na rzecz klasy, np: dekoracje, inicjatywy klasowe 5 każdorazowo
11. Udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, basen) 2 każdorazowo
12. Aktywność w bibliotece szkolnej 5 za 5 dni w tygodniu
13. Pomoc koleżeńska 5 każdorazowo
B. RESPEKTOWANIE ZASAD I NORM
1. Brak negatywnych uwag o zachowaniu 5 1 raz w miesiącu
2. Przeciwstawianie się przejawom agresji 10 każdorazowo
3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 5 1 raz w miesiącu
4)Uczeń uzyskuje punkty ujemne za zachowanie negatywne:
Lp Rodzaj zachowania negatywnego Waga / ilość punktów Częstotliwość przyznawania punktów
A.FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU I POZA NIM
1. Nieodpowiednie zachowanie na lekcji (odpisywanie, podpowiadanie, rozmowy, zabawy przedmiotami, chodzenie po klasie, huśtanie się na krześle,psożywanie posiłku podczas lekcji, siadanie na ławce) -2 każdorazowo
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela -5 każdorazowo
3. Spóźnienie na lekcję bez usprawiedliwienia; -wychodzenie ze szkoły (świetlicy) bez zezwolenia -3-spóżnienie na lekcję -6 –samowolne opuszczenie szkoły każdorazowo
4. Ucieczka z lekcji -10 każdorazowo
5. Brak pisemnego usprawiedliwienia -5 każdorazowo za każdy dzień nieobecności
6. Brak podręczników, przyborów, pomocy, brak zadania domowego -2 każdorazowo
B. RESPEKTOWANIE ZASAD I NORM
1. Zaczepianie słowne lub fizyczne, niebezpieczne i nieetyczne (toaleta) zachowanie na przerwie -5 każdorazowo
2. Udział w bójce -10 każdorazowo
3. Bierny udział w bójce -3 każdorazowo
4. Wulgarne słownictwo -5 każdorazowo
5. Zastraszanie kolegów lub dorosłych -10 każdorazowo
6. Kradzież -20 każdorazowo
7. Oszustwo, kłamstwo -10 każdorazowo
8. Aroganckie zachowanie – zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w szkole, Zagrażające życiu własnemu i innym -10 każdorazowo
9. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych -10 każdorazowo
10. Stosowanie używek -20 każdorazowo
11. Niszczenie mienia szkolego (np: dekoracji) -10 – za trwałe uszkodzenie -5 – szkoda do naprawienia każdorazowo
12. Posiadanie i używanie telefonu lub sprzętu elektronicznego -10 każdorazowo
13. Niedostosowanie stroju i wyglądu do wymagań szklonych (brak obuwia zmiennego, stroju galowego, brak schludnego wyglądu (makijaż twarzy, paznokci, włsów) -10 – za brak stroju galowego -5 –brak obuwia zmiennego pozostałe, makijaż twarzy, pomalowane paznokcie, farbowane wlosy każdorazowo
14. Nieodpowiednie zachowanie -2 Każdorazowo
15. Trzymanie rąk w kieszeniach spodni podczas rozmowy z osobami starszymi. -2 każdorazowo
5)Punkty przyznawane są przez wychowawcę, nauczycieli przedmiotów, pracowników biblioteki i świetlicy oraz wpisywane do zeszytu uwag. 6)Ocenę semestralną otrzymuje uczeń odpowiednio do ilości zdobytych punktów wg skali:
Zachowanie Ilość punktów
Wzorowe Powyżej 85
Bardzo dobre 71-85
Dobre 50-70
Poprawne 31-49
Nieodpowiednie 21-30
Naganne 0-20
7)Bez względu na ilość punktów dodatnich, uczeń który w ciągu półrocza uzyska:
  • ·45 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania;
  • ·30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej
  • ·20 punktów nie może otrzymać oceny wzorowej
8)Ocenę roczną z zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch semestrów, przy czy uczeń, który otrzymał 20 punktów ujemnych w okresie całego roku szkolnego nie może uzyskać oceny wzorowej, a uczeń, który uzyskał 100 punktów ujemnych w okresie całego roku szkolnego nie może uzyskać oceny wyższej niż zachowanie poprawne. 9) Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca zgodnie z procedurami określonymi w statucie szkoły. 9. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową. 9a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 10. Ocenę roczną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia według skali obowiązującej w klasach IV - VI . 11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16. 12. Informacje na temat zachowania ucznia są systematycznie odnotowywane przez nauczycieli w klasowych zeszytach zachowania. 12.1. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy. 12.2. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie. 13. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 14. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 15.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.21 i §37 ust.8 15.2. Uchwałę o nie promowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie: 1)szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych; 2)opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia; 3)systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 4)zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne; 5)świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się; 6)popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 7)wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych. 16. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 17. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą   nie ustala się oceny zachowania. §36 1.Klasyfikowanie śródroczne w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu wytycznych odnośnie dalszej nauki. 2.Klasyfikowanie śródroczne ucznia w klasach IV- VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w par.34 ust.3 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 3.Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenie jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z odrębnymi przepisami. 5.Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 5.1. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w odrębnych przepisach i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacji zachowania zgodnie z odrębnymi przepisami. 6.O przewidywanych ocenach niedostatecznych  wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) listownie miesiąc przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. 7.Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy podczas zebrania z rodzicami informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 8.Rodzic ucznia, który chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana, składa w ciągu 3 dni ( roboczych) od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych (śródrocznych) wniosek do dyrektora szkoły o sprawdzenie wiadomości i umiejętności. 9. Sprawdzian przeprowadza komisja w składzie: nauczyciel uczący przedmiotu i wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora    szkoły. 10.Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności przewidziane w przedmiotowym systemie oceniania na ocenę wyższą niż przewidywana. 11.Sprawdzian przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, jednak nie później niż 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. 12.Uczeń, który z powodu choroby lub ważnego zdarzenia losowego był nieobecny w szkole w dniu sprawdzania wiadomości i i umiejętności, przystępuje do sprawdzianu w innym terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły. 13.Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, kiedy uzyskana podczas sprawdzenia ocena jest wyższa. 14.Uczeń, który w przewidywanym terminie nie przystąpi do sprawdzenia wiedzy i umiejętności nie uzyskuje oceny wyższej niż przewidywana. 15.Począwszy od  klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 15.a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 16.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.Uczniowi, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, zmienia się tę ocenę na ocenę końcową celującą. 17.O rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń zostaje poinformowany dwa miesiące przez rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. 18.Uczeń może uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą niż przewidywana, jeżeli jego zachowanie w ciągu dwóch miesięcy będzie mieściło się w kryteriach oceny wyższej w Szkolnym Systemie Oceniania niż dla oceny przewidywanej. 19.Pogorszenie zachowania może spowodować wystawienie niższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 20.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy  oraz  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.   Do szczególnych przypadków zalicza się: 1)posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 2)trudności i zaburzenia  komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 3)przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania; 4)brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 5)niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się; 6)niedojrzałość fizyczna; 21.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do następnej klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 21.1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 21.2. Uczeń, który otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń: 1)niekorzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2)prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu; 3)zachowuje się nieobyczajnie; 4)stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów; 5)stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 22.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. §37 Egzamin poprawkowy 1.Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną, z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę rodziców lub opiekunów złożoną u dyrektora szkoły w terminie 3 dni od posiedzenia rady klasyfikacyjnej. 2.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a)dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- egzaminujący c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ­członek komisji. 2.1.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 3.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 3.1.W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 3.2.Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 34 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń. 4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 6.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 7.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.                        . 8.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 9.Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna z zastrzeżeniem & 39 ust.3. 10.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 11.W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 124 ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. §38 1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu niezaznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3.Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieuspawiedliwionej nieobecności ucznia ( konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły. 4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla tego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny z zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.  W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”. 5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym dla egzaminów poprawkowych, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w pierwszym tygodniu po zakończeniu ferii zimowych (egzamin klasyfikacyjny po I semestrze) semestrze ostatnim tygodniu ferii letnich (egzamin klasyfikacyjny po II semestrze). 5.1.Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 5.2.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 5.3.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 5.4. oraz § 37. 5.4. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 5.5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 5.6.Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4, przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 5.7.Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą: 1)dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji; 2)nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 5.8.Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 5.7.uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 5.9. Z przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego oraz uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 6.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 7.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. §39 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zastała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych­ przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności uczni w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 2) przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Ustalona przez komisję roczną ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 7.1. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7.2. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7.1. ,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia. 8. Przepisy ust 1- 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. §40 SPRAWDZIAN 1. Ocenianie zewnątrzszkolne prowadzą okręgowe komisje egzaminacyjne. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 2. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły. 3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 4. Ocena zewnętrzna dokonywana jest przez okręgową komisję egzaminacyjną począwszy od 2002. 5. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunksch dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. 6. Uczniowie niepełnosprawni przystepują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkolnej w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychoedukacyjnych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 6.1. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 1)      do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwozminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 2)     odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu; 3)     zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania spolecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbedne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsludze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 6.2. Dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się odpowiednie zestawy zadań dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. 6.3. Rada pedagogiczna, na podstawie informacji CKE, wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 6.4. Przystąpienie do sprawdzianu przez ucznia niepełnosprawnego w warunkch i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz przez ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i ecukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych zapewnia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 7. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 8. Opinię, o której mowa w ustępie 5, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przewidziany sprawdzian. 9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, zaświadczenie przekłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 10. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 11. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 11a) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 11b) Do ucznia, o którym mowa w ust. 11 przystępującego do sprawdzianu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy §40 ust. 20.3 – 20.5. 11 c) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia. 11d) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 11e) Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 11 d) jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonujacego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 11 f) Dla uczniów, o których mowa w ust. 5,11 a), 11 c), 11d), nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań. 11 g) Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ust. 5, 11a), 11c), 11d), spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji CKE. 11 h) Dla uczniów, o których mowa w ust. 5, 11a), 11c), 11d), czas trwania sprawdzianu może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony sprawdzian, określa dyrektor CKE w szczegółowej informacji. 12. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym. 13. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły _ może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 14. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 15. Sprawdzian trwa 60 minut. 15a) Dla uczniów, o których mowa w §40 ust. 5 i 11a czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 16. W każdej sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian przebywa, co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego. W sali mogą przebywać również delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej. 17. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać ani komentować zadań a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania. 18. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 18 a) Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 19. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się ucznia z innymi osobami. 20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w §40 ust. 30. 20.1 W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. 20.2 W przypadkach, o których mowa w ust. 20 i 20.1, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 20.3 Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu: 1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 2) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. 20.4 W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. 20.5 W przypadkach, o których mowa w ust. 20.3 i 20.4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscu przeznaczonymna wpisanie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu wpisuje się „0”. 21. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 21a)  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 22. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów. Ustalony wynik jest ostateczny. 23. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni przed zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku ucznia, o którym mowa w §40 ust. 11 i 20 - do 31 sierpnia danego roku. 24. Zaświadczenia o wynikach dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) za potwierdzeniem. 25. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenie do dyrektora komisji okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie jest ostateczne. 26. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac dyrektor komisji okręgowej zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. 27. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowanego przez komisję okręgową. 27.1 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole: 1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, którą przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian; 2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu; 4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu o którym mowa w §40 ust.  , w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów; 5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem sprawdzianu; 6) nadzoruje przebieg sprawdzianu; 7) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w §40 ust. 5 i 11a; 8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; 9) zabezpiecza po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i kartę odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 28. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłkę zawierającą pakiet z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. 29. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 28, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. § 41 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na którą  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  z uwzględnieniem §36 ust.16, z zastrzeżeniem §35 ust.15 i 16 oraz ust.21.3 oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Rozdział XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE §42 Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny. §43 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. §44 Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. §45 Projekty zmian do statutu przygotowuje rada pedagogiczna. §46 Zmian w statucie i nowelizacji statutu dokonuje w formie uchwały rada pedagogiczna.